" Бүтээлч бас чин сэтгэлийн үнэн байгаад улс нийгэмийн хөгжлийн төлөөОролдох хүмүүсийг үржүүлэх коллеж "
Жонжү Бижон коллежийн алсын хараа 100 жил дараагий хараж байн. Дэлхийн түвшний мэргэжлийн боловсрол сургалтын коллеж, бүтээлч боловсрол инновацийг магнайлах коллеж, ажлын талбард сайжруулагдсан хоршооллыг магнайлах коллеж, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангажОюутаний хүндлэх коллеж, насан туршийн ажлын боловсролыг магнайлах коллеж болно.