Жонжү Бижон Коллеж хязгааргүй боломжиттай хүний нөөцийг хөгжүүлэхсэн түүх дээр илүү их боловсруулсан ирээдүйн тулдь өнөөдөр бас оролдож байна.

Сургуулийн түүх
1976.01 Жонжү Аж үйлдвэр Коллеж байгуулахийн батлав
1993.10 Боловсролын яам шалгарах онц коллеж
1998.08 Хюужадуний шин оюутны хотхонд шилжин суурьшжээ.
1999.05 ~2004.02 боловсролын яам шалгарах онц аж үйлдвэртэй холбоотой коллеж(5 жил залгамж)
2001.09 Мэдээлэл, харилцаа холбооний яам шалгарах МТ салбар дахь шилдэг коллеж
2003.11 ISO 9001 гэрчилгээний худалдан авах.(Боловсрол, Захиргааны үйлчилгээ хэлтэс)
2004.05~2009.02 боловсролын яам шалгарах ялгаатай коллеж, захиалгын төрөлийн боловсролын хөтөлбөрүүдтэй золлеж(5 жил залгамж)
2004.06~2009.05 боловсролын яам шалгарах NURI теслийг хамтарсан коллеж
2004.07~2009.06 боловсролын яам шалгарах HUNIC теслийг хамтарсан коллеж
2006.03 Жонжү Бижон Коллеж гэж нэрийг өөрчилж болно.
2009.04~2011.04 Боловсрол, шинжлэх ухааний яам шалгарах Коллежчадавхийг бэхжуулэх теслийн
2010.10 12 дугаар ректор Хун Сүн Жик доктор
2011.09 4 дүгээр ерөнхийлөгч Хун Жон гил пастор
2004.04~2013.06 газр ба замын хөдөлгөөний яам шалгарах Орон зайн мэдээлэл Боловсролын суурийн Коллэж(11 жил Залгамж)
2013.06 Боловсролын яам шалгарах коллежийн чадавхийг бэхжуулэх теслийн(5 жил Залгамж)
2013.10 Боловсролын яам шалгарах WCC(Дэлхийн түвшний Коллеж) теслийн
2014.02 34 дүгээр төгсөлтийн ёслолын ажиллагаа(төгсөгч нийт 35,417хүн)