홍정길 사인
Дэлхий ертөнцийг өөрчилж чадах чатмаг хүмүүсийг торниулах коллеж

Жонжү Бижон Коллеж бол дэлхий ертөнцийг өөрчилж чадах эрс бас чатмаг хүмүүсийг торниулах коллеж бой.
Зөвхөн технологийн мэдлэгий солилцох биш бас хүн шиг хүн байж, энэ нийгэмий бордож чадах эрүүл хүмүүсийг үржүүлэх нь үнэн боловсрол болно.
Жонжү Бижон Коллеж үнэн боловсролоор бүтээлч сэтгэлгээг үржүүлэж, нийгэмд зориулах агуу их хүмүүсийг хүмүүжиж байн. Одооноос хамгийн сайн коллеж шиг их энэрэл, золбоо бас тэмүүлэлтай хүмүүсийг торниулахаар эрмэлээх болно.

Жонжү Бижон коллежийн ерөнхийлөгч Хун Жон Гил