HONG SOON JIK 사인
Бүтээлч бас чин сэтгэлийн үнэн байгаад улс нийгэмийн хөгжлийн төлөөОролдох хүмүүсийг үржүүлэх коллеж

Жонжү Бижон коллежийн алсын хараа 100 жил дараагий хараж байн. Дэлхийн түвшний мэргэжлийн боловсрол сургалтын коллеж, бүтээлч боловсрол инновацийг магнайлах коллеж, ажлын талбард сайжруулагдсан хоршооллыг магнайлах коллеж, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангажОюутаний хүндлэх коллеж, насан туршийн ажлын боловсролыг магнайлах коллеж болно. Манай коллежийн бүх гишүүд нээлттэй сэтгэлгээтэй тус бүрОюутаний бие хүн баОлон талт байдалыг хүндлэж,Оюутнууд өөртөө итгэх итгэлтэй зоригтойгоорОрон нутгийн нийгэм ба улс, дэдхийн хөгжилийн тулдь тэдний өөрсдийн үүрэг аваж чадах болгхоор бидний хамгийн сайн аргатай хичээл зааж байна. Үүнээс гадна Өмнөд Солонгос улсаас хүлээн зөвшөөрсөн Дэлхийн түвшний Коллеж(WCC, World Class College)шиг хүчин чалалыг бэхжүүлэж,Оюутаний хилийн чанад дахь хөдөлмөр эрхлэлт ба компани байгуулахийг идэвхжүүлэж, хилийн чанад дахь гайхалтай сургууийн багш нар ба Оюутаноодийн харилцан үйлдэлыг өргөжүүлэж гишүүдийн гадаад хэлний мэдлэгий бэхжуулэх гэх мэт бүх гишүүд эерэг бас талсар сэтгэлтэй хамдОрагшилахийг тангарахлана.

Жонжү Бижон Коллеж Ректор Hong Soon Jick