Бүтээлч бас чин сэтгэлийн үнэн байгаад улс нийгэмийн хөгжлийн төлөөОролдох хүмүүсийг үржүүлэх.

Дэлхийн түвшний мэргэжлийн боловсрол сургалтын коллеж
Ажиллах Чадварын Тухай Улсын Стандарт гэх Үндсэн дээр дэлхийн түвшний тусгай өндөр мэргэжлийн боловсрол сургалтын коллежийг болгно.
Бүтээлч боловсрол инновацийг магнайлах коллеж
Бүтээл эдийн засагий магнайлах бүтээлч Хүний нөөцийг үржүүлэхээр хольж өгснөөр боловсролынОрчин ба боловсролын цадварыг гэрчилгээжүүлэх шистемийг хөгжүүлэнэ.
Ажлын талбард сайжруулагдсан хоршооллыг магнайлах коллеж
Бүх боловсролынОрчинийг ажлын талбард сайжруулагдсан хоршооллыг стандартийг хөгжүүлж, Үндсэн дээр дэлхийн түвшний өндөр мэргэжлийн боловсролийг ухамсарлана.
хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангажОюутаний хүндлэх коллеж
тус бүрОюутаний бие хүн баОлон талт байдалыг хүндлэж,Оюутнуудийн саналийг хүлээж авах нээлттэй коллеж бас мөрөөдөл, чадвар, итгэлтэй дэлхийн түвшний бүтээлч хүний нөөцийг үржүүлэнэ.
Насан туршийн ажлын боловсролыг магнайлах коллеж.
Ажил ба боловсрол хамдаа гүйцэтгэх насан туршийн ажлын боловсролыг шистемийг хөгжүүлж, гоёчгуй боловсролын боломжийг өгж нийгэмийн баян, ядуугийн хооронд дутагдалтайг хөнгөлөхийг хувь нэмэрОруулана.