Жонжү Бижон Коллеж 21-р зууны шилдэг коллеж болгохын тулд хүмүүнлигийн боловсрол, практик сургалтыг, насан туршийн ажлын боловсролыг, МХТ-ийн Боловсрол, даяарчлал сургалтыгий халамжлуулж байна.

21-р зууны шилдэг коллеж
ХүмүүнлигийнбОловсрол, практик сургалтыг, насан туршийн ажлын боловсролыг, МХТ-ийн Боловсрол, даяарчлал сургалт

Сургуулийн захиргаа ба сургалтын хөтөлбөрийн сайжрал

 • Суурь болон ерөнхий боловсролын арматура
 • Мэргэжил боловсролын гунзгийрэл
 • Сэхээтнүүд сургалтын хөтөлбөрийн гүйцэтгэл
 • Практик сургалтын арматура

Оюутнуудийн удирдамжийн арматура

 • Таатай нөхцөл, хангамжуудийн өргөтгөл
 • тэтгэлэгт хөтөлбөр халамжийн шистемийн өргөтгөл
 • Сэхээтнүүд сургалтын хөтөлбөр
 • Олон улсын практик сургалтын гүйцэтгэл

Захиргааны
Оновчтой өөрчилснөөр ба бүтээмжийн сайжрал

 • Захиргааны Үйлчилгээний инновац
 • Байгууллагын нээлт
 • Сэхээтнүүд сургалтын манлайлалийн бэлтгэл
 • Захиргааны Байгууллагын хялбаршуулал
 • Гавьяат чөлөөндөө гарсаний өргөтгөл

Профессорийн чанарын дэвшилт

 • Судалгааны чадавал ба судалгааны ёс зүйн арматура
 • Онц профессоруудийг авах.
 • Сэхээтнүүд сургалт
 • Профессоруудийн хөтөлбөр халамжийн арматура

тогтвортой санхүүг ба Үр ашигтай санхүүгийн удирдлага

 • Урт хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөөгийн тулдь санхүүжилт
 • Үр ашигтай санхүүгийн удирдлага

Коллеж боловсролын даяарчлал

 • Даяарчлалийн боловсролын нөхцөлийг бүрдүүлэх,
 • Даяарчлалийн ерөнхий боловсролын арматура

Хамд бадрах нээлттэй Коллеж

 • Аж үйлдвэрийн болон эрдэм шинжилгээний хооронд хамтын ажиллагааний шистемийн арматура
 • Аж үйлдвэрийн болон эрдэм шинжилгээний хооронд хамтын ажиллагааний боловсролын арматура
 • Аж үйлдвэрийн болон эрдэм шинжилгээний хооронд хамтын ажиллагааний сургалтын арматура
 • Хамтын ажиллагааний арматура