Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Инженерийн салбар

Инженерийн салбар бол хурдан өөрчлөх өндөр технологийн эрин Боловсролын орчинд тохиромжтой хамгийн сүүлийн үеийн бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжтэй. практик сургалт ба онц сургалтын хөтөлбөр дамжуулан Солонгосын аж үйлдвэрийн тулдь гол ажилтнуудийг халамжилж байдаг. Хамгийн сүүлийн үеийн Инженерийн тэргүүлэх дараагийн үеийн аж үйлдвэрийн ажилчдынсургалтууд, инженерийн салбар болно.

Сэргээгдэх эрчим хүч тэнхим (New & Renewable Energy) ирээдүйн цэвэр эрчим хүч нийгэмийн баатар
Сэргээгдэх эрчим хүчний тэнхим бол сэргээгдэх эрчим хүчний эх сурвалж(нарны гэрэл, салхины, түлшний Батерей, усны эрчим хүч, түрлэгийн хүч, Био, устөрөгчийн эрчим хүч)-аас гарсан хүчийг ашиглах нь цахилгаан эрчим хүч электроний төхөөрөмжүүдийн үйл ажиллагааний тулдь тоног төхөөрөмж болон програм хангамж дизайн чадвартай эрчим хүчний хөрвөлтын технологийн ажилчд ба боловсруулалтийн төхөөрөмжүүдийн хэрэглээний болон засвар үйлчилгээийн ажилчдийг үржүүлэх тэнхим юм. Сэргээгдэх эрчим хүчтэй холбоотой аж үйлдвэрийн Солонгосын 10 шин хүгжилийн эрчим хучтай аж үйлдвэрийн, Хойд Чолла аймаг дахь 4 стратегийн аж үйлдвэр ба Сэмангэм, Бүаний сэргээгдэх эрчим хүчний паркийн арилгаар техникийн тушаалтан гэх мэт сэргээгдэх эрчим хүчний технологийн ажилчдийн шаардлага маш их нэмэгдэж байгаа.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Сэргээгдэх эрчим хүчтэй холбоотой албан хаач, Солонгос Цахилгаан Эрчим Хүчний Корпорац, Солонгос Байгалийн Хийн Компни, Солонгосын Усны Эрчим Хүч ба цөмийн эрчим хүч, Эрчим Хүчний Захиргааний Баг, Солонгосын орон нутгийн Халаалтын Компани, сэргээгдэх эрчим хүчний тусгай компани(Самсун SDI, Хендайавтомашин, GS пюүасэл, POSCO, LG аж үйлдвэрийн хүч, OCI, KCC, Хюусон), Майком, зөөврийн компьютерийн B дизайнтэй холбоотой компани

Холбогдох баталгаажуулалт

Сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгэдэгийн тоног төхөөрөмжийн (нарын гэрэл)инженер, сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгэдэгийн тоног төхөөрөмжийн (нарын гэрэл) техникч, цахилгаан эрчим хүч барилгын(аж үйлдвэрийн) техникч, цахилгаан эрчим хүч (аж үйлдвэрийн) техникч, дижитал хяналтын инженер, электроний (аж үйлдвэрийн) техникч

Холблл барих (+82)63-220-4080