Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Инженерийн салбар

Инженерийн салбар бол хурдан өөрчлөх өндөр технологийн эрин Боловсролын орчинд тохиромжтой хамгийн сүүлийн үеийн бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжтэй. практик сургалт ба онц сургалтын хөтөлбөр дамжуулан Солонгосын аж үйлдвэрийн тулдь гол ажилтнуудийг халамжилж байдаг. Хамгийн сүүлийн үеийн Инженерийн тэргүүлэх дараагийн үеийн аж үйлдвэрийн ажилчдынсургалтууд, инженерийн салбар болно.

барилгын инженер ба айгалын орчиний тэнхим (Cadastre & Civil Engineering) Газрын кадастрын мэдээлэл ба улс орны үйлдвэрлэлийг харилцан хамтын ажиллагаа
  • Барилгын инженер ба айгалын орчиний тэнхим нь 21-р зууны дижитал газрын кадастрын мэдээлэл ба хамгийн сүүлийн үеийн улс орны үйлдвэрлэлийг харилцан хамтын ажиллах судалгааний салбар бой юм. Газрын кадастрын мэргэжил ба зам гүүрийн ажилийн мэргэжлээр хоёр хэсэгт хуваагддаг байна.
  • Газрын кадастрын мэргэжил бол Хойд Чолла аймагд зөвхөн нэгэн газрын кадастртай холбоотой салбар бой юм. Хамгийн сүүлийн газрын кадастрын газрын судалгаа(захиргааны үйлчилгээ оролцуулах) болон GIS(орон зайн мэдээлэлийн шистем) голлосан бодит ажилийг ашигалан зааж байдаг. 「Солонгосын газрын кадастрын барилгын Хойд Чолла аймгийн шинэлэг хот рүү нүүн」зааснаар орон нутгийн пунктээрийн шистемаас хэлэн газрын кадастрын дахин судалгаа теслээр дамжуулан албан хаач, Солонгосын газрын кадастрын барилгын, газрын кадастрын /GIS компанид зэргэ ажил авч тулд удирдан зохион явууладаг.
  • Үүнээс гадна зам гүүрийн ажилийн мэргэжил нь Байгалийн гамшигаас хүний амь ба эд хөрөнгийг хамгаалаж тохиромжтой амьдралын орчин арилг болон улсын хөгжилийн тулд хэрэгтэй нийгэмтйн үэдэс таатай нөхцөл, хангамжууднэмэлт тэжээл болон засвар үйлчилгээний захиргааний салбарийг талыг хамарсан байдлаар зааж байдаг. 『Сэмангэм ерөнхийдөө үйлдвэрлэлийн тесл』 ба 『Хойд Чоллй аймаг шинэлэг хот барилгын тесл』аар албан хаач болон барилгын ба дизайн холбоотой компаниуд ажил авх төгсөгчид нэмэгдэж байна.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Газрын кадастрын мэргэжил
Газрын кадастрын албан хаач, Солонгосын газрын кадастрын компани, газрын кадастрын /GIS/газрын судалгаатай холбоотой компаниуд

Зам гүүрийн ажилийн мэргэжил
зам гүүрийн ажилийн албан хаач, засгийн газарын хөрөнгө оруулалтын байгууллагууд(LH корпораци, замийн корпораци, хөдөөгийн барилгын зэргэ), тусгай барилгын /зам гүүрийн ажилийн дизайн /хяналт шалгалт/аюулын үнэлгээтэй холбоотой компаниуд

Холбогдох баталгаажуулалт

Газрын кадастрын мэргэжлийн
Газрын кадастрын инженер, газрын судалгаа болон азрын гадарганий орон зайн мэдээлэлинженер, газрын зурагын үйлдвэрлэлтехникч, үл хөдлөх хөрөнгөгэрчилгээтэй зуучлагчд, зурагын техникч зэргэ

Зам гүүрийн ажилийн мэргэжлийн
зам гүүрийн ажилийн инженер, барилгын материал тест инженер, барилгын аюулгүй байдалинженер, газрын судалгаа болон азрын гадарганий орон зайн мэдээлэлийн инженер, бетонон инженер зэргэ

Холблл барих (+82)63-220-3880