Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Нийгэмийн бодит ажил ба спортын хэлтэс

Нийгэмийн бодит ажил ба спортын хэлтэс бол тус бүр онцлогтай 4 тэнхимээр дамжуулан нийгэмийн үзэгдэлийн тухай шистемтэйгээр шинжилж бодит ажилийн чадвар тариаад, манай нийгэмд шаардлагатай практик ажилтнуудийг үмүүжилж байдаг.
Мэдээлэл ба даяарчлалийн эринд шаардлагатай бүтээлч манлайлалтай ажилтнууд, Хүмүүсын амьдралын чанарыг сайжруулж болхо шинэлэг оюун санаагий тагих судалгааний хэлтэс бой нийгэмийн бодит ажил ба спортын хэлтэс юм.

Нийгмийн халамжийн удирдлагын тэнхим (Dept. of Social Welfare Management) нийгмийн халамжийг бүтэхийн тулд, хүний үнэ цэнийг бий болгох сургалтууд
Нийгмийн халамжийн удирдлагын тэнхим нь хүний амьдралын чанарийг сайжруулж нийгмийн халамжийн нийгэмийг бий болгохийн тулд, нийгэмийн халамжийн үйлчилгээний зохистой хангахын тулд нийгмийн халамжийн тухай мэдлэг, технологи болон нарийн нямбай хариуцлагын сэтгэлгээгий таридаг. Хуучин хүн, хүүхд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, залуучууд, эмэгтэй зэргэ тус бүр салбард одооний нийгэмд шаардлагатай мэдлэгийн удирдлагатай нийгмийн халамж болон яслийн шинжээчийг үмүүжилэнэ. Нийгмийн халамжийн удирдлагын тэнхимээс төгссөний дараа нийгмийн халамж ажилчийн хоёр дахь, яслийн багш хоёр дахын баталгаажуулалт тестээс чөлөөлөгдөж авч болно.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Нийгмийн халамжийн байгууллагууд бй компанийн үүсгэн байгуулах болон итгэлцлийн удирдлага, хуучин хүний мэнд болон Хуучин хүннийгмийн халамжийн таатай нөхцөл, хангамжууд, нийгмийн халамжийн амьдралын таатай нөхцөл, хангамжууд, дахин гэрлэлтийн нийгмийн халамжийн төв, нийгмийн халамж байгууллагууд, нехен сэргээлийн асран хамгаалагч байгууллагууд, Нийгмийн халамж сан, сайн дурын төв, удирдлага болон албаний салбард ажил, сэтгэл зөвлөхүүд, үйл явдал телевлегеений компанийн үүсгэн байгуулах, 4 жилийн их сургуулыд шилжүүлээд элсэлт, сургуулийн дарааний хүүхдийн багш

Холбогдох баталгаажуулалт

Нийгмийн халамжийн ажилч хоёр дахь(тест хэрэгүгүй), эрүүл мэндийн ажилч, сургуулийн дарааний хүүхдийн багш, сэтгэл зөвлөхүүд хоёр дахь, мэндийн ажилч 1-р зэргийн баталгаажуулалт, компьютер ашиглалтын чадвар, компьютерийн нягтлан бодох бүртгэл, анхны тусламж ерөнхий /тусгай /багш баталгаажуулалт

Inquiry (+82)63-220-4010