Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Нийгэмийн бодит ажил ба спортын хэлтэс

Нийгэмийн бодит ажил ба спортын хэлтэс бол тус бүр онцлогтай 4 тэнхимээр дамжуулан нийгэмийн үзэгдэлийн тухай шистемтэйгээр шинжилж бодит ажилийн чадвар тариаад, манай нийгэмд шаардлагатай практик ажилтнуудийг үмүүжилж байдаг.
Мэдээлэл ба даяарчлалийн эринд шаардлагатай бүтээлч манлайлалтай ажилтнууд, Хүмүүсын амьдралын чанарыг сайжруулж болхо шинэлэг оюун санаагий тагих судалгааний хэлтэс бой нийгэмийн бодит ажил ба спортын хэлтэс юм.

Хүүхдийн халамжийн тэнхим/хүүхднийгмийн халамжийнтэнхимийн (Child Welfare) бага насны хүүхдийн өсөлтд тохирсон нийгмийн халамжийнийг үүрэг хариуцлана юм!!
Хүүхдийн халамжийн тэнхим нь хүүхдийн тулд нийгмийн халамжийн шинжээчийг үржүүлэх тэнхим бой юм. Бага насны хүүхдийн яслийн тухай хууль ба нийгмийн халамж теслийтухай хууль дээр суурилсан хичээл аваад төгссөн дараа улсын баталгаажуулалт авч болно. Хүүхдийн тулд нийгмийн халамжийн тэнхим бол хүүхдийн судлал болон гэр бүл судлалын тухай онол боловсролын ба хүүхдийн талбай дасгалаар дамжуулан яслийн багш болж болох гэх давуу тал байдаг. Үүнээс гадна хүүхдийн нийгмийн халамжийн судлалийн тухай онол ба нийгмийн халамжийн байгууллагуудт шистемтэй талбайн дасгалаар дамжуулан нийгмийн халамжийн ажилч болж болно.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Улсын ба олон нийт, хувийн хэвшлийн хүүхдийн багш, урлагийн сургууль, тус бүр хүүхднийгмийн халамжийнтаатай нөхцөл, хангамжууд, тус бүр Нийгмийн халамж таатай нөхцөл, хангамжууд, хүүхдтэй холбоотой албан хаач, эрүүл мэндийн гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх төв, яслийн таатайн нөхцөл, хангамжуудийн удирдлага, төрөл бүрийн эмчилгээний байгууллагууд, бага насны хүүхд болон хүүхдтэй холбоотой аж үйлдвэрийн компани, хүүхдмэй холбоотой сонин компани, сэтгүүл, боловсрол өргөн нэвтрүүлэгийн газар, хүүхдийн тулд ураачд, график ашигласан хүмүүс ба амьтадийн зургын дизайнер, 4 жилийн их сургагуульд шилжүүлээд элсэлт

Холбогдох баталгаажуулалт

Нийгмийн халамж 사 хоёр дахь(тест хэрэгүгүй), эрүүл мэндийн ажилч, сургуулийн дарааний хүүхдийн багш, сэтгэл зөвлөхүүд хоёр дахь, мэндийн ажилч 1-р зэрг, компьютер ашиглалтын чадвар, компьютерийн нягтлан бодох бүртгэл, анхны тусламж ерөнхий /тусгай /багш зэргэ баталгаажуулалт

Inquiry (+82)63-220-4010