Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Нийгэмийн бодит ажил ба спортын хэлтэс

Нийгэмийн бодит ажил ба спортын хэлтэс бол тус бүр онцлогтай 4 тэнхимээр дамжуулан нийгэмийн үзэгдэлийн тухай шистемтэйгээр шинжилж бодит ажилийн чадвар тариаад, манай нийгэмд шаардлагатай практик ажилтнуудийг үмүүжилж байдаг.
Мэдээлэл ба даяарчлалийн эринд шаардлагатай бүтээлч манлайлалтай ажилтнууд, Хүмүүсын амьдралын чанарыг сайжруулж болхо шинэлэг оюун санаагий тагих судалгааний хэлтэс бой нийгэмийн бодит ажил ба спортын хэлтэс юм.

Таэквондо спортын тэнхим (Dept. of Taekwondo and Physical Education) Жинхэнэ удирдагчийн үмүүжил, амьдралын чанарийг сайжруулах тэнхим
Таэквондо онол болон сургалттай холбоотой практик мэдлэг ба талбай дасан зохицол чадвард бэхжүүлэхийн тулдь жинхэнэ ахлагчийг үржүүлэхийн тэнхим бой юм. Таэквондоний цэргийн урлагийн үнэ цэнэгий нэмэгдүүлэхийн тулд философийн эрэл хайгуул, чадвар сайжруулах спортын тухай шинжлэх ухааны судалгаа ба шистемтэй бас тууштай сургалтаар дамжуулан сайн бодгальтай бас зохимжтой нийгэм спортын ахлагчийг хөгжүүлэхээс ‘амьдралын чанар сайжруулах’гэх спортын нийгумийн үнэ цэнэийг ухамсарлана. Өөрийн мэргэжлийнийг ашигалан атлетик клубын үйл ажиллагаар дамжуулан төрөл бүрийн сургалтийг хүчтэй дасгал хийж, Ийм курсаар дамжуулан баталгаажуулалт авч ажилд ашигалана. Бйс сургалтийг ухамсарлан шинэчлэлийн том ерөнхийдөө тоглоомын талбайн, спортын газар, тасалгаанд сургалтын талбар, сквошийн талбар зэргэ байна.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Солонгос дотоодын・хилийн чанад дахь удирдагч болон харуулах багийн гишүүд, бага сургууль, дунд сургууль болон ерөнхий багийн дасгалжуулагч, залуучууд сургалтын төвийн ахлагч, спортын администраторууд, спорт маркетингийн удирдлага, аюулгүй байдлын багш, бага сургууль, дунд сургуулын спортын сургалтийн багш, физик эмчилгээний эмч, спорт төвийн ахлагч, залуучууд сургалтын төвийн ахлагч, спортын администраторууд, бие хамгаалагч болон бие хамгаалалттай холбоотой компаниуд ажил, 4 жилийн их сургуулыд шилжүүлээд элсэлт, амралт, чөлөөт цагийн багш, бага насны хүүхдийн спортын багш, намын төлөвлөгч, нам засалын чимэглэл, сургуулийн дарааний ахлагч

Холбогдох баталгаажуулалт

Амьдралын спортын ахлагчбаталгаажуулалт, таэквондоний шүүгч баталгаажуулалт, таэквондо ахлагч баталгаажуулалт, маркны шүүгчбаталгаажуулалт, физик эмчилгээний эмчбаталгаажуулалт, спорт массаж баталгаажуулалт, дадлагын багш баталгаажуулалт, хамгаалалтын албаний багшбаталгаажуулалт, спорт маркетингийн баталгаажуулалт, кайрупратик ахлагчийн баталгаажуулалт, амралт, чөлөөт цаг ахлагч баталгаажуулалт, бага насны хүүхдийн спортын удирдагч баталгаажуулалт, залуучуудийн багш баталгаажуулалт, анхны тусламж баталгаажуулалт, усан амь аврах баталгаажуулалт, дасгалийн удирдагч баталгаажуулалт, чөлөөт цагийн спорт(параграйдинг, дунд усанд шумбалтын спортыг, виндсофинг зэргэ) баталгаажуулалт, ерүүл мэндийн зөвлөгч баталгаажуулалт, дасгал эмчилгээний удирдагч баталгаажуулалт, иог удирдагч баталгаажуулалт, хуучин хүннийгмийн халамжийн эрүүл мэндийн захиргааний баталгаажуулалт, усан чөлөөт цагийн удирдагч баталгаажуулалт, бүжгийн спорт удирдагч баталгаажуулалт, инээмсэглэл эдгээгч баталгаажуулалт, парти фэс пэйнтинг хоёр дахь шинжээч баталгаажуулалт, нам засалын чимэглэл хоёр дахь шинжээ чбаталгаажуулалт, бие хамгаалагчийн багш баталгаажуулалт, гольфийн ахлагчбаталгаажуулалт

Inquiry (+82)63-220-4010