Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Эрүүл мэндын салбар (Health Areas)

Эрүүл саруул нийгэмийн тул шилдэг ажилтнуудийг үржүүлэх тэнхим бой юм. Онцлогтай боловсролын ноу-хаутайгаар өндөр ажил эрхлэлтийн түвшин өрсөлдөх чадвартай тэнхим байна. Солонгосын эрүүл мэнд салбарийг удирдах шинжээч үржүүлэх эрүүл мэнд тэнхим юм.

Анхны тусламжийн тэнхим (Emergency Medical Service) хүмүүсийн амьба эрүүл мэндийн халхлах ажилч
Яралтай өвчтөн гарсан газард яралтай өвчтөний тулд эмнэлэгээс өмөний бас тбхирол анхны тусламж хийсан дараа зөвлөгөө, аврал, тээвэрлэлт гэх мэт ажил хийгээд яралтай өвчтөнний амь ба эрүүл мэнд халхлаж сайжрах 1-р зэргийн яаралтай тусламжийн ажилчийг халамжилж байдаг.

Төгссөний дараа холбогдох мэргэжил

Галтай тэмцэх албан хаач дунд аврал ба яралтайн салбар бол 1-р зэргийн яаралтай тусламжийн ажилч баталгаажуулалт авбал онцгой хөлс болох баталгаажуулалт авч, галтай тэмцэх албан хаач(ерөнхий галтай тэмцэх болон захиргааны салбар ), эрүүл мэндийн албан хаач(баталгаажуулалт авбал пунктээр авч болно), далайн цагдааний албан хаач(авралын салбар онцгой хөлс), сургуулын албан хаач(ядалтай, авралын салбард онцгой хөлс), аж үйлдвэрийн компанийн эрүүл мэндийн газар(том компаниуд болон бага компани), ерөнхийдөө эмнэлэг хүлээн авах тасаг(их сургуулийн эмнэлэг болон том эмнэлэг), ерөнхийдөө эмнэлэгын яралтай эрүүл мэндийн төв, яралтай өвчтөний тээвэрлэлт компаниуд, армийн эмчилгээний түрүүч, EMS тус бүр эмнэлэгийн тээвэрлэлт, гадаадад сурдаг(АНУ-ын яаралтай тусламжийн ажилч EMT боловсролын курс зэргэ гадаадад сурдаг), 4 жилийн их сургуулыд шилжүүлээд элсэлт

Холбогдох баталгаажуулалт

1-р зэргийн яаралтай тусламжийн ажилч(эрүүл мэнд, хүний үйлчилгээний ямны сайд хүлээн зөвшөөлөсэн баталгаажуулалт), усан аюулгүй байдалийн тухай заах багш, усан амь аврах аврах анги(нэг курс сурсан дараа тест), уулын аюулгүй байдал ахлагч, усан эрчим хучтай чөлөөт цагийн хэрэгсэлын ажилуулахийн лиценз 1.хоёр дахь, CPR багш анхны тусламж багш, дунд усанд шумбалтын спортыг баталгаажуулалт(Open-water), HAM(аматюор диогийн текнич), дунд усанд техникч

Inquiry (+82)63-220-4130