Элсэлтийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

Иргэншил(Nationality)

Эцэг эх ба оюутан бүх гадаад улсын хүн байж гадаад улсын иргэншилтэй хүн

Боловсролын байдал(Educational Background)

Гадаад улс дахь бага сургууль, дунд сургууль, ахлах сургууль(12 жил) ба дээр дуусгасан байж суралцах чадвартай хүн

Нас(Age)

ㆍАхлах сургууль төгссөн хүн: ахлах сургуульийг төгссөн дараа 2 жил 6 сар өнгөрсөнгүй хүн
ㆍколлеж 재학자: 만 24세 미만인자 (the current college student under 24 years old)

Иргэншил(Nationality)

Солонгос хэл ярыж чадах хүн(TOPIK тест 3-р ба дээр баталгаажуулалттай хүн)