Тэнхимийн тухай
Jeonju нь АЛСЫН ХАРАА их сургууль

4 жилийн бакалавр (Intensive Major)

Жонжү Бижон Коллеж нь үргэлж боловсролын идэвхжил болон тусгай инженерийн үмүүжилийн тулд доошлуулна боловсрол курсийг бэлтгэсан. Барилг инженер тэнхим, компьютер мэдээлэл инженер тэнхим, барилгын инженер ба айгалын орчин тэнхим, хүүхд нийгмийн халамж тэнхим, таэквондо спортын тэнхим, биеийн эмчилгээ тэнхим гэх мэт Жонжү Бижон Коллежийн гол тэнхимд 4 жилийн бакалаврын авч болно.

Коллеж төгссөн дараа – мэргэжлийн эрчимжиж курс дуусгах – бакалавр авах

Нөхцөл байдал

Бакалаврын мэргэжлийн эрчимжиж курс нь коллежд бакалаврыг авч болох байгууллага бой. Энэ курс(3-р ба 4-р) дуусгавал 4 жилийн их сургууль төгссөнээс адилтгахуйц бусад бакалаврыг авч болно.

Оюутны тоо болон нөхцөл

Оюутны тоо бол тус бүр тэнхим 20 хүн, коллежаас төгссөн хүн боюу иймээс адилтгахуйц бусад ба дээр боловсролын байдалтай хүн өргөдөл гаргаж болно. Өргөдөл гаргах тэнхимээс төгссөн коллежийн мэрэгжил адил байх хэрэгтэй. Холбоотой тэнхим төгссөн үгүй хүн нь холбоотой 50%-ийн ба дээр хичээл уншисан дараа тэнхимтай холбоотой бой гэж хүлээн зөвшөөрнэ. Холбоотой хичээл 50%-аас доор уншисан хүн бол дутагдах хичээлийг ‘бакалаврын мэргэжлийн эрчимжиж курс’ боюу бусад тусгай курсд унших хэрэгтэй юм. Үгүй бол ‘Мэргэжлийн эрчимжиж курс удирдлага холбоо’ шалгасан дараа хүлээн зөвшөөрнэ.

Барилг инженер тэнхим (Architectural Engineering) Ялгаатай бас тусгай олон улсыйг удирдан зохион явуулах барилгач
Коллеж төгссөн ажилчийн урт удаан хугацааны боловсрол(Work to School) идэвхжүүлж тусгай инженерийн хүмүүжил болон бодит ажил мэдлэг ба технологи голлосан доошлуулна боловсрол явуулахийн тулд “4 жилийн бакалаврын олж авах” мэргэжлийн эрчимжиж курс бой барилг инженер тэнхимийг нээгдсэн байна. Солонгос дотоодын хамгийн өндөр түвшиний практик лаборатори ба тоног төхөөрөмжтэй байж мэргэжлийн эрчимжиж курсуур дамжуулан одоогийн ажилийн шинжээчийг хүмүүжүүлэхийн тулд, хэрэглэгчийн хүсэлтэд хариу бодит ажил голлосан боловсролын курсийг нээгдсэн байна. Шинэ технологи барилгын арга ба дизайн тухай мэдэц гэх мэт ажилах газар дахь шиг хичээл зааж, гэрчилгээтэй баталгаажуулалт олж авахийг идэвхжүүлэнэ. Үр дүнтэй хичээлын тулд Team Teaching, мэргэжил профессор + аж үйлдвэрийн компани давхар ажил хийх профессор хичээлд хамтдаа заах гэх мэт онол ба бодит ажил бүх бой хичээл болгана.
Компьютер мэдээлэл инженер тэнхим (Computer Engineering) мэдлэг мэдээллийн нийгэмийн гол үүрэг, дэлхийг удирдах
Компьютер мэдээлэл инженер тэнхимийн бакалаврын мэргэжлийн эрчимжиж курс бол аж үйлдвэрийн компанийн ажилчдийн урт удаан хугацааны боловсрол авах боломжийг өргөжүүлэх 4 жилийн их сургуулын судалгааний голлосан боловсролаас холдож, IT салбардийн ажил сайжруулах боловсролын газар өгөхийн тулд компьютер сүлжээн & мэдээлэл хамгаалалтын ажил доошлуулна технологийн ажилчдийг үмүүжүүлэнэ. IT салбар дахь бодит ажилчдийн хүсэлтийн хариуд сайгүй хэрэглэдэг эринд гол үүрэг хийх мэдээлэл халхлан шинжээчийг хүмүүжүүлэнэ. Бас компьютер сүлжээн болон шистем аюулгүй байдал, хууль бус нэвтрэлт болон вирусын хариу арга, нууц үг технологи болон аюулгүй байдал захиргааний салбарийг заадаг.
Барилгын инженер ба айгалын орчин тэнхим (Cadastre & Civil Engineering ) Газрын кадастрын мэдээлэл ба улс орны үйлдвэрлэл харилцан хамтын ажиллагаа
  • - Барилгын инженер ба айгалын орчиний тэнхим бакалаврын мэргэжлийн эрчимжиж курс бол 21-р зууны дижитал газрын кадастрын мэдээлэл ба хамгийн сүүлийн үеийн улс орны үйлдвэрлэл нэгтгэх боловсрол гэх зорилттай бой юм.
  • - Газрын кадастрын салбар бол хамгийн сүүлийн үеийн газрын кадастрын газрын судалгаа шистемийн барилга, газрын кадастрын захиргааны үйлчилгээ зурагын, газрын холбоотой GIS(орон зайн мэдээлэлийн шистем) ашиглалтын салбарийг нарийвчлан зааж байдаг. Бас зам гүүрийн ажилийн салбард улсын хөгжилын тулд хэрэгтэй нийгэмтйн үэдэс таатай нөхцөл, хангамжууд нэмэлт тэжээл болон засвар үйлчилгээний захиргаад хэрэгтэй талбай дахь бодит ажил шиг заадаг.
  • - Иймээс улс албан хаач(газрын кадастрын /зам гүүрийн ажил), засгийн газарын хөрөнгө оруулалтын байгууллагууд(Солонгос газрын кадастрын барилгын, LH корпораци зэргэ) болон холбоотой компаниуд ажилж болгохийн тулд удирдан зохион явуулаж байна.
Хүүхднийгмийн халамж тэнхим (Child Welfare) хүүхдийн гэр бүлийн зөвлөгөөний шинжээчийг хүмүүжүүлэх
Хүүхдийн нийгмийн халамж тэнхимийн бакалаврын мэргэжлийн эрчимжиж курс бол 4 жилын их сургуулын онол судалгаан голлосан боловсролаас холдож, хүүхдийн гэр бүлийн зөвөлөгөөний салбар дахь бодит хэрэглж болох дадлага сургалтийн боломж өгөнэ. Энэ тэнхим нь цэцэрлэг, нийгмийн халамж байгууллагууд болон ерөнхий компанийн ажилчдийн талбай дахь эрэлт ба эрүүл мэнд ба эдгэрэлт эриндийн шаардлагад хэрэгцээг хангахын тулд хүүхдийн гэр бүлийн зөвөлөгөөний шинжээчийг хүмүүжүүлунэ. Хүүхдийн зөвөлөгөө, залуучуудийн зөвөлөгөө, гэр бүлийн зөвөлөгөөтэй холбоотой ажилийн тусгай мэргэжлийн эрчимжижийг зааж байна.
Таэквондо спортын тэнхимийн (Dept. of Taekwondo and Physical Education) Жинхэнэ удирдагчийн үмүүжил, амьдралын чанарийг сайжруулах тэнхим
Коллежийг спортын хэлтэс төгссөн хүний доошлуулна боловсролоор ажилчдийн урт удаан хугацааны боловсроли дэвхжүүлэх ба тусгай инженерийг хүмүүжүүлэхийн тулд бодит ажил мэдлэг технологи голлосан доошлуулна боловсролийг хийдэг. 21-р зууны мэдлэгын үндсэн дээр энэ нийгэм нь мэргэжлийн ур чадвартай ба шинэ мэргэжилийн ухамсартай бүтээлч шинжээч шаардлагатай байна. Энэ бол одоо энэ нийгэмд амьдрахийн тулд өмөнээ аж үйлдвэрийн нийгэмд шаардлагатай байсан хэлбэрдсэн мэдлэг ба технологи дахиж хангалттай биш гэж утга болно. Маш хурдын мэдээллийн эрин ба хязгааргүй өрсөлдөөн эринд Таэквондо спортын тэнхимийг төгссөн дараа тус бүр баталгаажуулалт олж авах нь давуу талтай маркны ахлагч, амьдралын спортын тусгай ахлагчийг хүмүүжүүлэхийн тулд курс бэлтгэсан байж, Таэквондо шүүгч, физик эмчилгээний эмч, залуучууд багш зэргэ болж болно.
Биеийн эмчилгээний тэнхим (Department of Physical Therapy) “Дэлхийн түвшний тусгай физик эмчилгээний эмч хүмүүжил ”

Тэнхимийн онцлог

Жонжү Бижон Коллежийн эмчилгээ тэнхим нь 3+1 курс бой юм. 3 жилийн курсаар дамжуулан физик эмчилгээний эмчийн улс лиценз олж авах болж, үүнээс гадна 1 жилийн бакалаврын курс бой “мэргэжлийн эрчимжиж курс”аар дамжуулан 4 жилийн бакалаврын ч олж аваж болно. Мэргэжлийн эрчимжиж курс бол клиникд ажилж болж, долоо хоногт хоёр удаа шөнд хичээл уншх курсыг таслаэ 4 жилийн бакалаврийг авч болох үр ашигтай боловсролын курс бой юм. Жонжү дахь коллеж дотор зөвхөн “биеийн эмчилгээний тэнхим мэргэжлийн эрчимжиж курс”гэж хэлж болно. Боловсролын ям тусгайлан заасан “дэлхийн түвшнийн коллеж(World Class College, WCC)” болсан өргөмжлөлттэйгээр өндөр чанартай мэргэжлийн эрчимжиж курсаар дамжуулан дэлхийн түвшний тусгай физик эмчилгээний эмч боломоор байх хүний элсэлтийг хүлээж байна.

Курс

Бакалаврын “мэргэжлийн эрчимжиж курс” нь бакалаврийг авч болох байгууллага бой. Энэ курсаар дамжуулан “биеийн эмчилгээний тэнхимийн 4 жилийн курс” дуусгаж, 4 жилийн их сургууль төгссөн хүн ба адилтгахуйц бусад бакалаврийг олж авч болно.(2007 он Долдугаар сарын 13 өдөрийн дээд боловсролын тухай хуулын нэмэлт өөрчлөлт оруулах). Энэ Мэргэжлийн эрчимжиж курс бол 2014 онаас нэгдүгээр курсийнхээ оюутан авч эхэлсэн. Оюутны тоо 20 болно. Мэнхим нь төгссөн коллежийн тэнхимээс ижил төстэй байх хэрэгтэй. Бас холбоотой салбард аж үйлдвэрийн компанид ажилсан ажлын байр бараг холбоогүй юм.
Биеийн эмчилгээний тэнхим бакалаврын мэргэжлийн эрчимжиж курс бол клиникийн эрүүл мэндийн байгууллагууд дахь эдгээгчийн урт удаан хугацааны боловсрол авах боломжийг өргөжүүлэнэ. Бас бодит ажил болон эмчилгээний тусгай мэдлэг сайжруулах гол урсгалын физик эмчилгээ илгээний боловсролын курс дуусгах зэргээр, тусгай ажилчдийг үмүүжүүлэнэ. Клиникд ажилж бас 4 жилийн бакалаврийн курс дуусгаж боллх тохиромжтой байгууллага бой болон үр ашигтай курс гэж хэлж болно. Ялангуяа Жонжү хот дахь зөвхэн биеийн эмчилгээний тэнхим мэргэжлийн эрчимжиж курс байж, ажил дууссаны дараа, өөр хотууд явахгүй ч болно. Мэргэжлийн эрчимжиж курсаар дамжуулан Жонжү хот дахь цаг ба зардал хэмнэж болох гэх ашигтай байна.